Hапишіть нам
Zapros@platinumbank.com.ua
Подзвоніть нам
+38 044 495 60 53, 044 495 60 55Иностранный банк с международными инвестициями
+38 044 495 60 53
3080

Google+

Управління ризиками

Ризик-менеджмент є фундаментальним для Platinum Bank. Головні види ризиків, що властиві діяльності Platinum Bank, пов’язані з кредитуванням, ліквідністю, зміною відсоткових ставок та коливанням курсів іноземних валют. Спостережна рада Platinum Bank визначає стратегію та політику управління ризиками та їх граничні розміри.

Для реалізації цієї стратегії в Platinum Bank функціонує Департамент ризиків, головним завданням якого є побудова системи, яка буде забезпечувати надійний процес виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику, притаманних банківській діяльності, сприяти в досягненні оптимального рівня ризиків, що пов’язані з різноманітними операціями Platinum Bank, та запобігати ризикам, що можуть мати негативний вплив на отримання доходів чи проведення операцій в майбутньому.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності пов’язаний з наявністю активів, що необхідні для задоволення попиту в кредитуванні, поверненні депозитів та інших фінансових зобов’язань.

Комітет з управління активами та пасивами (КУАП) координує роботу підрозділів Platinum Bank у процесі управління ризиком ліквідності, визначає оптимальну структуру активів і пасивів, контролює виконання вимог НБУ щодо ліквідності. Поточне управління, оперативний контроль за ліквідністю, оцінку і моніторинг ризику ліквідності здійснює Департамент фінансів і контролінгу за допомогою Gap-аналізу, аналізу ризику, що пов’язаний зі змінами відсоткових ставок, моніторингу наявних коштів та аналізу структури балансу.

Ризик, пов’язаний зі зміною відсоткових ставок

Ризик, пов’язаний зі зміною відсоткових ставок – це ризик, що спричинений змінами відсоткових ставок на ринку, які впливають на коливання руху коштів у майбутньому.

Профільні підрозділи Platinum Bank контролюють ризик, пов’язаний зі зміною відсоткових ставок на ринку, за допомогою аналізу ставок, отриманих та сплачених за різними фінансовими інструментами, які б гарантували Platinum Bank позитивну маржу. Відсоткові ставки постійно переглядаються та ухвалюються КУАПом на основі аналізу та розрахунків, проведених Департаментом фінансів і контролінгу, а також їх підрозділами, які відповідальні за розробку продуктів.

Валютний ризик

Валютний ризик визначається як ризик, що виникає при коливанні вартості фінансових інструментів при змінах курсів іноземних валют. Коливання курсів іноземних валют має вплив переважно на фінансову позицію Platinum Bank та рух грошових коштів.

КУАП контролює валютний ризик за допомогою управління відкритою валютною позицією на основі оцінки рівня девальвації гривні та інших макроекономічних показників, які надають Platinum Bank можливість мінімізувати втрати в разі суттєвого коливання національної валюти. Для управління валютним ризиком профільні підрозділи проводять щоденний моніторинг відкритої валютної позиції з метою виконання вимог Національного Банку України.

Кредитний ризик

Ризик неплатежу за кредитом виникає у випадку, коли одна сторона фінансових відносин неспроможна виконати зобов’язання та цим завдає іншій стороні фінансових збитків.

Ризик-менеджмент та моніторинг ризику проводиться Правлінням Банку, Кредитним комітетом та Комітетом з управління ризиками.

Перш за все, Platinum Bank здійснює ретельний аналіз кредитних заявок: приділяє увагу кредитоспроможності позичальника, оцінці його сильних та слабких сторін, можливості обслуговувати кредит. Після надання кредиту Platinum Bank зосереджує свою увагу на аналізі поточного стану позичальника та виявленні кредитів, яким загрожує несвоєчасне погашення на ранній стадії.

Platinum Bank структурує рівень кредитного ризику, який він зазнає, шляхом встановлення лімітів щодо ризику, які Банк в змозі прийняти. Ліміти щодо структури кредитного портфеля встановлюються Департаментом ризиків та ухвалюються КУАПом. Фактичне перевищення лімітів контролюється на постійній основі.

Ринковий ризик

Ринковий ризик виникає на фоні несприятливого впливу таких факторів, як зміна процентних ставок, коливання ринкової вартості фінансових інструментів, зміна курсів іноземних валют тощо.

Поточне управління ринковими ризиками проводиться Департаментом ризиків, який на регулярній основі проводить контроль за макроекономічними індикаторами та показникам банківської системи, аналізує ризик для кожного значного виду діяльності, окремих продуктів, географічного регіону, проводить стрес-тестування ринкового ризику, та звітує перед Комітетом з управління ризиками, Комітетом з питань управління активами та пасивами і Правлінням щодо проведеної роботи.

Ризик репутації

Ризик репутації може виникати через несприятливе сприйняття іміджу клієнтами, контрагентами, партнерами або органами нагляду.

Platinum Bank, як відповідальний банк, ретельно працює над своїм іміджем для мінімізації негативного впливу репутаційних ризиків на своїх клієнтів, партнерів та їх фінансові операції. Для цього Platinum Bank підтримує позитивну репутацію в засобах масової інформації, ретельно займається перевіркою ділової репутації своїх працівників, потенційних клієнтів та партнерів, контролює якість надання послуг та їх відповідності вимогам законодавства, установчих та внутрішніх нормативних документів, діловим звичаям, принципам професійної етики.

Юридичний ризик

Головним завданням з управління юридичним ризиком в Platinum Bank є збереження активів та капіталу на основі зменшення (попередження) можливих збитків, у тому числі й у вигляді виплати грошових коштів на основі постанов (рішень) судів, які можуть привести до неочікуваних втрат.

Щоб попередити можливі порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, договорів та угод, а також можливості двозначного тлумачення законів або правил, у Platinum Bank існує система повноважень та прийняття рішень, проводиться систематичний моніторинг законодавства, запроваджені правила аналізу внутрішніх нормативних документів на предмет відповідності законодавству, проводиться контроль над їх виконанням.

Стратегічний ризик

Неправильні управлінські рішення, неналежна реалізація прийнятих рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі становить стратегічний ризик, який виникає внаслідок несумісності стратегічних цілей банку, бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей, та ресурсів, задіяних для їх досягнення, а також якості реалізації.

З метою мінімізації ризику Platinum Bank постійно проводить стратегічне планування своєї діяльності, до якого залучаються всі Члени Правління та директори департаментів. Такий план містить оцінку нових стратегічних ініціатив у порівнянні з діючим та моніторинг виконання поставлених завдань або змін, які дають підстави для перегляду нової ініціативи або існуючого стратегічного плану.

Операційний ризик

Операційний ризик визначається як ризик втрат внаслідок збоїв внутрішніх процесів, людей, систем або впливу зовнішніх чинників.

У Platinum Bank створений підрозділ з управління операційним ризиком, який здійснює поточне управління ризиком, та звітує перед Спостережною радою, Правлінням та Комітетом з управління ризиками щодо випадків зовнішнього та внутрішнього шахрайства, здійснення хибних чи помилкових дій під час перебігу внутрішніх процесів, діяльності людей, функціонування систем, результатом яких можуть бути як матеріальні, так і нематеріальні втрати.